Strategi

Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande. Det är vår vision!

En attraktiv landsbygd inspirerar till engagemang och en positiv framtid

Redan 2019 gav medlemmarna på årsmötet styrelsen i uppdrag att förbereda för ny programperiod.  Många har bidragit till vår nya strategi; föreningsaktiva, företagare, privatperonser, företrädare för kommuner med flera. Totalt har över 300 personer gjort sina röster hörda och bidragit till att forma den gemensamma bilden av Leader Gästrikebygdens område som vår strategi tar avstamp ifrån. Den strategi som nu ligger till grund för vår verksamhet och det stöd som styrelsen beslutar om.

Våra två mål

Hållbara och attraktiva livsmiljöer

Attraktiva livsmiljöer utgörs av både platsen och människorna som bor, lever och verkar här. Begreppet livsmiljöer är både fysiska och digitala miljöer, med andra ord de gemensamma rum vi delar såväl digitalt som analogt. För att uppnå målet behöver platsen upplevas som tillgänglig, hållbar och välkomnande för att skapa livskvalitet för invånare i alla åldrar. Men det är minst lika viktigt att invånarna upplever att de har förutsättningarna att leva ett gott liv och möjligheten att utveckla sin plats tillsammans. Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet är avgörande för att nå målet.

Hållbar lokal ekonomi

Möjligheten att bo, leva och verka på landsbygden är nära knutet till möjligheten att försörja sig som anställd eller som företagare. Vårt område behöver fler goda affärsidéer och utbud av varor och tjänster som skapar fler arbetstillfällen och minskar behovet av onödiga transporter. I en hållbar lokal ekonomi skapas möjligheter att investera i idéer, entreprenörer och nya samarbeten. Den omställning som nu sker i samhället, med tyngdpunkt på digitalisering och hållbarhet skapar nya behov och möjligheter där vårt område har stor potential att utvecklas.

Tre insatsområden

Stärk platsen!

Insatsområdet fokuserar på att utveckla platsen eftersom den är viktig för att uppnå strategins målsättningar. Utifrån de behov vi identifierat ger detta insatsområde möjligheter att jobba med olika aspekter av platsen. Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de ska bygga på och motiveras ur just den lokala platsens behov och förutsättningar som berörs. Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till bättre tillgång
till service och infrastruktur, nya eller utvecklade mötesplatser, tillgängliga och välmående natur och kulturmiljöer, en bättre rotation på bostadsmarknaden och fler miljö- och klimatinsatser.

Stärk människorna!

Insatsområdet fokuserar på att stärka de som bor, lever och verkar i området eftersom de är avgörande för att uppnå strategins målsättningar. Det är förmågan och drivkraften hos människorna som gör skillnad och skapar utveckling och
framtidstro, inte minst för social hållbarhet och en känsla av att bo och leva i en attraktiv bygd. Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de bör bygga på och motiveras ur behoven för den målgrupp som respektive projekt vill stärka. Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till ökad
delaktighet, tillit och trygghet; att avlasta eldsjälar och få fler att engagera sig i föreningslivet; att utveckla nya metoder och arbetssätt för hållbara föreningar; att utveckla fritids- och kulturverksamheter inte minst för barn och unga; att utveckla inkluderande nätverk och samarbeten samt kompetensutveckla invånare och stärka innovationsförmågan för att de ska få verktygen att medskapa till hållbar utveckling.

Stärk företagsamheten!

Insatsområdet fokuserar på att stärka förutsättningarna för att starta och utveckla livskraftiga affärsverksamheter, eftersom det är viktig för att uppnå strategins målsättningar. Vi begränsar inte vilka utvecklingsaktiviteter som kan ingå i projekten då de ska bygga på och motiveras ur den företagsamhet som projektet vill stärka. Förväntningar finns utifrån behovsanalysen på projekt som bidrar till att utveckla och testa affärsidéer, innovation, utveckla metoder, samarbeten och lärande inom och mellan olika branscher, bidra till ett större utbud av produkter och tjänster, lösningar för rekrytering och generationsväxling samt utveckla kunskap för mer hållbart företagande.