Vår vision

Vi gör vår landsbygd mer hållbar, attraktiv och levande. 

Passar ditt projekt hos oss?

För att bli beviljad stöd av Leader Gästrikebygden behöver din projektidé matcha minst ett av våra två mål och rymmas inom ett av våra tre insatsområden som presenteras nedan.

Hållbara och attraktiva livsmiljöer

Målet attraktiva livsmiljöer handlar om både platsen och människorna som bor, lever och verkar på platsen.  Platsen ska vara tillgänglig, hållbar och välkomnande för invånare i alla åldrar. Invånarna ska uppleva att de har förutsättningar att leva ett gott liv och möjlighet att utveckla sin plats tillsammans. Det krävs att projektet har en miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet för att nå målet.

Hållbar lokal ekonomi

Målet hållbar lokal ekonomi handlar om att vår plats behöver fler hållbara och goda affärsidéer. Vi behöver ett större utbud av varor och tjänster som skapar fler arbetstillfällen. För att bo, leva och verka på landsbygden måste det finnas möjlighet att försörja sig. Den omställning vi ser i samhället, med tyngdpunkt på digitalisering och hållbarhet, skapar nya behov och möjligheter. 

Stärk platsen!

Insatsområdet handlar om att utveckla platsen vi bor, lever och verkar på. Här kan det handla om projekt som till exempel skapar nya mötesplatser, nya eller mer tillgängliga natur och kulturmiljöer eller projekt som bidrar till fler miljö- och klimatinsatser. Det kan också handla om att skapa en bättre tillgång till service och infrastruktur eller en bättre rotation på bostadsmarknaden.

Stärk människorna!

Insatsområdet handlar om att stärka de som bor, lever och verkar i området. Här fokuserar vi på förmåga och drivkraft hos människor som gör skillnad och skapar framtidstro. Det kan till exempel handla om projekt som utvecklar fritids- och kulturverksamheter, projekt som får fler att engagera sig i föreningslivet eller projekt som utvecklar inkluderande nätverk och samarbeten.

Stärk företagsamheten!

Insatsområdet handlar om att stärka förutsättningarna för att starta och utveckla affärsverksamheter.  Det kan till exempel handla om projekt som utvecklar och testar nya affärsidéer eller projekt som fokuserar på innovation och att utveckla nya metoder. Det kan vara projekt som bidrar till ett större utbud av varor och tjänster, projekt som erbjuder lösningar för rekrytering eller projekt som utvecklar kunskap för ett mer hållbart företagande.

Grundvillkor och urvalskriterier

För en rättvis bedömning av din ansökan har vi särskilda urvalskriterier som vi tittar på. Ditt projekt behöver alltid uppfylla våra grundvillkor. Om projektet är förenligt med grundvillkoren gör vår styrelse en poängsättning enligt våra urvalskriterier. Här nedan hittar du en sammanfattad version av våra grundvillkor och urvalskriterier. Fullständig poängmall med motivering 2023 – 2027 hittar du här.

Grundvillkor:

  • Projektet är förenligt med mål och insatsområden i vår utvecklingsstrategi
  • Projektet är förenligt med de övergripande principerna för vår utvecklingsstrategi
  • Projektansökan har en logisk röd tråd som löper genom projektets syfte, mål, aktiviteter och budget
  • Projektet har genomförandekapacitet

Våra fem urvalskriterier som vi tittar på när vi bedömer din ansökan:

Samarbete

Projektet ska genomföras i samarbete med andra aktörer. Vi ser gärna ett samarbete mellan olika sektorer, alltså att det privata, offentliga och ideella gör en insats tillsammans.

Nytänkande

Projektet ska vara nytänkande. Det kan vara nya aktiviteter, nya mötesplatser, nya nätverk eller nya produkter. Det kan också handla om något beprövat som används av en ny målgrupp eller i ett nytt sammanhang.

Hållbar utveckling

Projektet förhåller sig till samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: 
Social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Lokal förankring

Projektet har identifierat ett behov av insatsen och det ska finnas ett stöd för projektet i det lokala området. Vi vill gärna se ett underifrånperspektiv, alltså att idén och initiativet kommer från de som berörs av projektet.

Matcha vår strategi

Projektet ska kunna kopplas till ett insatsområde, bidra till minst ett mål och en indikator i vår strategi. Det ska framgå hur utfallet ska mätas inför slutredovisning. Vi vill också se en plan på att och hur projektresultatet ska förvaltas vidare efter slutredovisning.

Vår geografi

För att söka stöd hos oss behöver du tillhöra vårt leaderområde som består av kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken, med undantag för Hedesunda och Österfärnebo. Då vi beviljar stöd för landsbygdsutveckling är även de centrala delarna av Sandviken och Gävle undantagna.