vanliga frågor

 

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att söka projektstöd hos oss.

Vanliga frågor och svar

Hur stort stöd kan vi bli beviljade?

När ni ansöker om stöd hos oss tittar vi på hur allmännyttigt projektet är. Allmännytta betyder att projektet till exempel gynnar en bredare allmänhet, ett område eller en bransch. Projekt som bedöms vara allmännyttiga kan beviljas en stödnivå från 40 upp till 100 procent av sökt belopp. Förenklat kan man säga att ju mer allmännyttigt projektet är, desto högre stödnivå kan ni bli beviljade.

Om projektet inte bedöms vara allmännyttigt, utan nyttan istället tillfaller en eller ett fåtal aktörer, handlar det om en stödnivå på mellan 40 till 70 procent. Ett sådant stöd kallas Projektstöd till företag och maxbeloppet är 200 000 kr.

Behövs det ideell tid / privat finansiering i projektet?

Du kan söka stöd för upp till 100% av utgifterna, men vi vill alltid att det finns en egeninsats i projektet. Egeninsatsen kan vara i form av ideell tid eller pengar.  Ideell tid fungerar alltså som en sorts medfinansiering, men kan också ses som ett mått på det lokala engagemanget. Vårt riktmärke är att minst 30% av projektets värde utgörs av egeninsats.

Förenklat kan du räkna med att du behöver bidra med en egeninsats som motsvarar 50% av sökt stödbelopp. 

Ett räkneexempel

Utgifterna är totalt 100 000 kronor och ni söker 100% stöd 

50% av 100 000 kronor = 50 000 kronor

Ideell tid har ett värde av 340 kronor/h

50 000 kronor / 340 kronor/h = 147 timmar

I detta exempel behöver ni alltså bidra med 147 timmar ideell tid. 

 

 

Hur lång tid tar det innan vi får ett beslut?

Det är vår styrelse som tar beslut om er ansökan. Styrelsemöten hålls löpande under året, aktuella datum hittar ni i vår kalender. Fyra veckor innan styrelsemötet behöver vi ha fått in en komplett ansökan för att vi på kontoret ska hinna handlägga och begära in eventuella kompletteringar. Om styrelsen väljer att prioritera er ansökan slutför vi på kontoret handläggningen och skickar ansökan vidare till Jordbruksverket. Jordbruksverket fattar därefter det slutliga beslutet. Väntetiden på slutligt beslut kan vara upp till 6 månader.

När får jag utbetalning av stödet?

När projektet har utgifter för genomförda aktiviteter kan du ansöka om en delutbetalning. Utgifterna ska vara betalda och bokförda innan du ansöker om en delutbetalning.

Ansökan om delutbetalning kan du göra flera gånger under projekttiden. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter.

Du får ansöka om utbetalning för utgifter som uppkommit från och med det datum din ”Ansökan om stöd” kom in till Jordbruksverket

 

Viktigt med rätt logotyper under projektet
När ni informerar om ert projekt på något sätt, till exempel på en webbplats, i sociala medier eller i tryckt material, måste det framgå att projektet finansieras med medel från EU.

I praktiken betyder det att EU-logotypen som består av EU-flaggan tillsammans med en text ska finnas med på materialet.

Vad som gäller för ert projekt framgår i ert beslut, så läs det noga. Jordbruksverket kan göra avdrag eller återkräva stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Logotyperna finns att ladda ner på Jordbruksverkets webbplats.